Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten, gevestigd aan de Lisdodde 57 4823 MB te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten verzamelt, alsook over de wijze waarop Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookieverklaring van Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten. Zo zal Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joost.hermans@kroetenwind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U te informeren over nieuwe projecten of wijzigingen van onze bestaande projecten

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joost.hermans@kroetenwind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting milieu en leefklimaat de Kroeten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via joost.hermans@kroetenwind.nl.

Title Address Description
De kroeten breda
Kroeten, 4823 Breda, Nederland

Over Kroetenwind

Stichting milieu en leefklimaat de Kroetenwind is een stichting welke zich inzet voor duurzame projecten en een groener leefklimaat in de kroeten.

Contactgegevens

Kroeten Breda
Email: vragen@kroetengeldterug.nl
Adresgegevens:
Lisdodde 57
4823 MB, Breda
Nederland